3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: December 18, 2017 09:42

Ο διαγωνισμός ideatree σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία τα δύο πρώτα χρόνια διεξαγωγής του και τείνει πλέον να καθιερωθεί ως θεσμός με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παλιότερους διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ideatree.gr

Το (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον εθνικό φορέα για την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για τη Δια Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας. Έχοντας ως πυρήνα την απόκτηση και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών αλλά και την ενίσχυση των νέων, που αποτελούν το πιο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Οι κύριοι στόχοι/δράσεις του διαγωνισμού είναι:
- Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας
- Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της
- Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας
- Η διεξαγωγή μίας ολοκληρωμένης ημερίδας επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Η ημερίδα θα λάβει χώρά σε τοποθεσία εντός Αττικής όπου οι ομάδες που θα διακριθούν́ με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να εξελίξουν τις ιδέες τους.
- Η στέγαση, «εκκόλαψη» & συμβουλευτική υποστήριξη στις νικήτριες ομάδες οι οποίες θα ενταχτούν σε μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων για διάστημα 3-6 μηνών με το πέρας του προγράμματος επιτάχυνσης. Στις παροχές θα περιλαμβάνονται η στέγαση, η συμβουλευτική υποστήριξη, η διασύνδεση με άλλες εταιρίες, χρηματοδότες και νέες αγορές με στόχο στο τέλος της περιόδου αυτής να καταφέρουν να εισάγουν πλέον τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στην αγορά.
- Η αναβάθμιση του ρόλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως αναπόσπαστο μέρος ενός γοργά αναπτυσσόμενου εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας

Οι θεματικές περιοχές που εστιάζει η δράση συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους αναζητούνται πρωτότυπες ιδέες ή προϊόντα/υπηρεσίες είναι:
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Ενέργεια & Περιβάλλον
• Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ)
• Τουρισμός & Πολιτισμός
• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.