Πρότυπα Επιχειρηματικά Σχέδια

 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε 3 Πρότυπα Επιχειρηματικά Σχέδια που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου της "Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Τα πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια της ενότητας αυτής συμπεριλαμβάνονται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ", που συγκροτήθηκε με επιλογή θεμάτων που επιμελήθηκε ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.