Πράσινη Επιχειρηματικότητα

 

Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους , όπως τη γη, τον αέρα και την θάλασσα για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που τροφοδοτούν την «πραγματική οικονομία». Η ανταγωνιστική χρήση των φυσικών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα οδηγεί στην μείωση των αποθεμάτων τους και αποτελεί βασικό περιορισμό στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας περιβαλλοντική πολιτικής στα πλαίσια της επιχείρησης που θα λαμβάνει υπόψη αυτόν τον περιορισμό  και θα τον ενσωματώνει  στην παραγωγική της διαδικασία.

Πράσινη χαρακτηρίζεται μια επιχειρηματική δράση με περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και μια επιχείρηση που σε σχέση με το χρόνο  και τους ανταγωνιστές της έχει επιδείξει βελτιωμένη περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι αναγκαία και σημαντική λόγω του μεγάλου αντίκτυπου που η λειτουργία τους έχει στο φυσικό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό , έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Για να μάθετε περισσότερα για την έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και να διαβάσετε σχετικές μελέτες περίπτωσης μπορείτε να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ορθή βιβλιογραφική αναφορά η οποία είναι η εξής:

Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.