Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2ης Φάσης Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας

 

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων σ' αυτόν εδώ το σύνδεσμο.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.