Σεμινάρια Β' Φάσης

 

Η σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2014 είναι τα εξής:

Σ ε ι ρ ά Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν 4ου Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς Ι δ έ α ς Ο.Π.Α.
Ημ/νία Αντικείμενο Εισηγητής Χώρος Διεξαγωγής
1ο Σεμινάριο
26 Μαρτίου 2014
Έρευνα Αγοράς Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
2ο Σεμινάριο
2 Απριλίου 2014
Εργαστήριο Business Model Canvas Κ.Ε.Μ.Ε.Λ. Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
3ο Σεμινάριο
8 Απριλίου 2014
Έρευνα Αγοράς & Concept Development σε Online Περιβάλλον Επίκ.Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
Δ ι α κ ο π έ ς Π ά σ χ α
4ο Σεμινάριο
30 Απριλίου 2014
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Κ.Ε.Μ.Ε.Λ. Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
5ο Σεμινάριο
7 Μαΐου 2014
Το χρηματο-οικονο μικό μέρος του επιχ/κού σχεδίου Δρ. Γ. Παπαγιαννάκης Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
6ο Σεμινάριο
14 Μαΐου 2014
Branding Επίκ.Καθηγήτρια
Ειρήνη Ρηγοπούλου
Ελπίδος 13
15:00 - 18:00
7ο Σεμινάριο
19 Μαΐου 2014
Interactive Pitching workshop ThinkBiz Ελπίδος 13
15:00 - 18:00

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακαλουθήσουν και οι συμμετέχοντες της Α' Φάσης του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2014 που δεν προκρίθηκαν στη Β' Φάση, εκτός συναγωνισμού.

Για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που διατίθεται στη σελίδα μας με τίτλο "Θέματα Επιχειρηματικότητας". Ειδικότερα, έχουν αναρτηθεί και τα νέα πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια του νέου τόμου "Καινοτομώ, Επιχειρώ" που εκδόθηκε το 2013.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που προτείνει το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (http://www.kemel.gr/)

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.